ข่าวสารประชาสัมพันธ์   กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ  
     
 
  1/1          
 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๑.รับฟังการบรรยายจากวิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมและวิทยากรทรงคุณวุฒิ(ชาวบ้าน) เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะที่อยู่อาศัย ภาษาพูด ภาษาเขียน ทรงผม การแต่งกาย ความเชื่อ การละเล่น ของชาวไทยทรงดำ และร่วมรำแคน อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๒.ฐานกิจกรรมที่ ๑ เรือนไทยทรงดำ ความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ อุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๓. ฐานการเรียนรู้ การทอผ้า   เกี่ยวกับวิธีการทอผ้าแต่ละชนิด ความหมาย ประโยชน์ใช้สอย  อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๔.ฐานการเรียนรู้ที่ ๓. งานหัถกรรม เกี่ยวกับผ้าไทยทรงดำ การสาธิตการทำดอกหน้าหมอน กระเป๋า ลูกช่วง ฯลฯ อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๕.ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ งานจักสาน เกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และพิธีกรรม การสานผัดจากใบตาล อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๖.ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีศพไทยทรงดำ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี สถานที่ ความหมาย พร้อมถึงลำดับขั้นตอนการทำพิธี อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx

 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่คณะศึกษาดูงานจะได้ร่วมกิจกรรม
 ๗.ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ อาหาพื้นถิ่น เกี่ยวกับการประกอบอาหารหลัก อาหารในชีวิตประจำวัน อาหารเกี่ยวกับพิธีสำคัญๆ ของชาวไทยทรงดำ เช่น แกงหน่ส้ม(แกงส้มหน่อไม้ดอง) ปลาเค็มทอด แจ่วเอือดด้าน ข้าวเหนียว ข้าวเงียบงา และเครื่องดื่่ม อ่านต่อ..
 
โดย  Mod  วันที่ :  11/10/2562  จาก :  1.4.222.xxx