โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก    ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย  อาคารทอผ้า  
 
 อาคารทอผ้าในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ทอโดยชุมชนวังใต้  กี่มือโบราน กี่กระตุก กี่ตีนซิ่นไทยทรงดำ