โครงสร้างผู้บริหาร
  ประวัติความเป็นมา
  พิธีกรรม
  คลังวีดีโอ
  อาหารพื้นเมือง
  ภาษาพูดและภาษาเขียน
  รำกันด้วยจังหวะเสียงแคนภายในบ้านไทยทรงดำ
  การละเล่นพื้นบ้าน
  ลักษณะที่อยู่อาศัยและอาชีพ
  ลักษณะการแต่งกายและทรงผม
  ภาพกิจกรรม
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  แหล่งท่องเที่ยว
  ที่พัก
  ภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย


   

 

 


หน้าแรก    โครงสร้างผู้บริหาร  
 

นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาย้อย

 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเขาย้อย


ปลัดเทศบาล
ตำบลเขาย้อย


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา

คนงานทั่วไป 

ยาม 

ผช.เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ฯ