หน้าแรก    โครงสร้างผู้บริหาร  
 

นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาย้อย

 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลเขาย้อย


ปลัดเทศบาล
ตำบลเขาย้อย


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา

คนงานทั่วไป 

ยาม 

ผช.เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ฯ